Ko smo mi

Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju je autonomna i neprofitna nevladina organizacija, osnovana decembra 1997. godine u Nišu, na bazi dobrovoljnog udruživanja građanki i građana. Ima status udruženja građana i registrovano je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sekretarijat u Nišu, rešenjem br. 212-170/97 od 11.12.2007. godine.

Rad u organizaciji je volonterski, kolektivan, javan i bazira se na feminističkim principima solidarnosti, poverenja, tolerancije i dijaloga.

Misija

Misija Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju jeste promovisanje rodne ravnopravnosti i poboljšanje društvenog položaja žena.

Ciljevi

 • unapređivanje istraživanja od strane žena, za žene i na temu žena;
 • proučavanje društvenog statusa žene radi sagledavanja njenog prisustva u istoriji, nauci, umetnosti i društvu uopšte;
 • istraživanje nasilja prema ženama i drugih oblika kršenja ženskih ljudskih prava;
 • povećanje učešća žena u svim sferama društvenog života;
 • eliminisanju diskriminacije žena;
 • artikulisanja interesa, stavova i specifičnosti žena radi afirmacije snage ženskih sposobnosti;
 • podizanja kulturne svesti i samosvesti o položaju žena i rodnim odosima;
 • ostvarivanje komunikacije među ženama u cilju povezivanja, razvijanja i jačanja kapaciteta za unapređenje položaja žena u svim sferama privatnog i javnog života;
 • promena ideološke predstave o ženi kao pasivnoj i podređenoj u svim odnosima;
 • prevazilaženje predrasuda i stereotipa o rodnim odnosima.

Aktivnosti

 • istraživanja, naučna, stručna i konsultativna savetovanja, javne rasprave i drugi oblici kolektivnog rada;
 • organizovanje ženskih studija, tribina, predavanja, seminara, kurseva i drugih oblika edukativnog rada;
 • izdavačka delatnost;
 • informisanje javnosti o međunarodnim standardima u oblasti rodnih odnosa, o oblicima diskriminacije žena, o društvenom i pravnom položaju žena i ženskim iskustvima;
 • pokretanje inicijativa za reformu zakonodavstva;
 • izrada nacrta zakona i učešće u javnim raspravama povodom zakona koji se odnose na oblast ženskih prava;
 • pružanje stručne pomoći državnim organima, drugim organizacijama i udruženjima u razmatranju pojedinih stručnih pitanja koja se tiču ženskih prava i rodnih odnosa;
 • učestvovanje u raspravama i drugim oblicima razmatranja pojedinih problema položaja, uloge i prava žena, koje organizuju drugi organi, organizacije i udruženja;