StatutO SKUPŠTINI UDRUŽENJA

Skupština je najviši organ udruženja, koji čine sve članice/članovi. Delokrug rada Skupštine:

 • donosi Statut i odlučuje o njegovim izmenama i dopunama;
 • donosi Pravilnik o radu i druga normativna akta;
 • bira lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja
 • obrazuje tela, radne grupe, sekcije i centre za obavljanje pojedinih poslova radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • odlučuje o učlanjenju u međunarodne organizacije;
 • donosi odluku o prestanku rada Udruženja.donosi odluke u skladu sa Statutom i ostalim aktima Udruženja.

Redovna sednica Skupštine Udruženja održava se jednom godišnje. Vanredna Sednica se održava po potrebi na predlog Izvršnog odbora ili jedne trećine članica Udruženja. Sednica Skupštine zakazuje se sedam dana unapred.

O UPRAVNOM ODBORU UDRUŽENJA

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine, koji čine 5 članica/članova. Delokrug rada:

 • bira Sekretara Udruženja;
 • obrazuje organe i radna tela Udruženja i imenuje njihove članove;
 • izvršava odluke, zaključke i stavove Skupštine;
 • donosi program rada Udruženja;
 • rukovodi radom Udruženja i stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • donosi odluku o organizovanju stručnih savetovanja, seminara, tribina, predavanja i drugih oblika stručnih aktivnosti Udruženja;
 • odlučuje o saradnji, pristupanju ili formiranju asocijacija i udruženja i određuje svoje predstavnike u njima;
 • utvrđuje program saradnje i stara se o odnosima Udruženja sa odgovarajućim organizacijama i asocijacijama;
 • saziva i priprema Skupštinu;
 • predlaže promene Statuta;
 • donosi finansijski plan i završni račun Udruženja;
 • odlučuje o korišćenju i raspolaganju sredstvima i imovinom Udruženja dvotrećinskom većinom;
 • obavlja i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja i rad njegovih organa.

O PREDSEDNICI UDRUŽENJA

 • Predsednica Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje;
 • Predsednica saziva sednice Upravnog odbora, priprema dnevni red sednice, predsedava sednicama Upravnog odbora i vrši druge poslove predviđene Statutom Udruženja;
 • Između sednice Upravnog odbora Predsednica obavlja poslove iz nadležnosti Upravnog odbora u skladu sa usvojenim odlukama i programom drada Udruženja;
 • Predsednica Udruženja ima ovlašćenja finansijskog nalogodavca u odnosu na sredstva i imovinu Udruženja i može ih preneti na lice koje ona ovlasti;
 • Predsednicu u slučaju njene odsutnosti ili sprečenosti zamanjuje članica Upravnog odbora koju ona odredi;
 • donosi odluku o organizovanju stručnih savetovanja, seminara, tribina, predavanja i drugih oblika stručnih aktivnosti Udruženja;
 • Predsednica odgovara za svoj rad Skupštini.

O SEKRETARU UDRUŽENJA

 • Upravni odbor Udruženja bira sekretara za vreme od 2 godine;
 • Sekretar je odgovoran Upravnom odboru za svoj rad;