Publikacije

RODNA RAVNOPRAVNOST NA UNIVERZITETU U NIŠU:
STANJE I PERSPEKTIVE

U cilju implementacije standarda rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Nišu, svesne velike odgovornosti, tim istraživačica, nastavnica sa nekoliko fakulteta Univerziteta u Nišu sprovele su eksplorativno istraživanje pod nazivom „Rodna ravnopravnost na Univerzitetu u Nišu: stanje i perspektive“ uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Najšire određeno, u fokusu ovog istraživanja bili su rodni odnosi, rodni sadržaji, različite dimenzije rodne ravnopravnosti u akademskoj sredini kao i pokazatelji senzibilisanosti nastavnog osoblja za politiku rodne ravnopravnosti na fakultetima Univerziteta u Nišu. Rečju, želele smo da ispitamo i proverimo naše pretpostavke o postojanju vertikalne i horizontalne rodne segreacije, o nedovoljnoj zastupljenosti rodno osetljivih sadržaja u nastavnim sadržajima, oprisustvu rodnih stereotipa i predrasuda, o specifičnostima i preprekama karijernog razvoja muškaraca i žena, o privatnoj sferi koja generiše rodne nejednakosti u razvoju karijere nastavnog osoblja, i drugo.

 CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

378.4:305-055(497.11)(082)(0.034.2)

RODNA ravnopravnost na Univerzitetu u Nišu: stanje i perspektive [Elektronski izvor]: istraživanje / urednice Nevena Petrušić, Danijela Gavrilović, Dragana S. Zaharijevski. -Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2023 (Niš : Ženski istraživačkicentar za edukaciju i komunikaciju). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ;

 ISBN 978-86-82600-00-8

1. Петрушић, Невена, 1958- [уредник] 2. Гавриловић, Данијела, 1967- [уредник] 3.

Стјепановић-Захаријевски, Драгана, 1954- [уредник] [аутор додатног текста]

а) Универзитет (Ниш) — Родна равноправност

COBISS.SR-ID 108762121

Vodič kroz sistem porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici

Treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje

Izmenjeno i dopunjeno izdanje vodiča zadržalo je istu strukturu kao ranije izdanje (fenomen nasilja u porodici, međunarodni standardi u domenu zaštite od ovog oblika nasilja, porodičnopravne mere zaštite od nasilja u porodici, organizacioni i funkcionalni propisi koji se primenjuju u parnicama za zaštitu od nasilja u porodici). Novo izdanje je obogaćeno izvodima iz izabranih sudskih odluka u kojima su pojedini sudovi, postupajući po pravnim lekovima, zauzeli eksplicitne stavove u pogledu cilja, sadržine i značenja pojedinih zakonskih propisa, pružajući time pravnoj praksi jasne oslonce i putokaze za pravilno tumačenje i primenu propisa.

Autorke: Autorke: prof. dr Nevena Petrušić, prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2012. Beograd
izdavači: Autonomni ženski centar Beograd i Ženski istraživački cemtar za edukaciju komunikaciju,Niš.
ISBN 978-86-87505-08-7
COBISS . SR-ID 192370188

Porodično pravna zaštita od nasilja u porodici u pravodudnoj praksi Srbije

Studija je rezultat naučno- istraživačkog projekta “Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravnoj praksi Republike Srbije, koji je realizovan sa ciljem da se na osnovu podataka iz spisa sudskih predmeta, kritički analizira i evaluira sudska praksa nastala primenom mera porodičnopravne zaštite ustanovljenih Porodičnim zakonom Republike Srbije iz 2005. godine. Studija sadrži zaključe i predloge za unapredjenje sistema porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici.

FORMATING
FORMATING
FORMATING
Autorke: prof. dr Nevena Petrušić i prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2010. Beograd
Izdavači: Autonomni ženski centar, Beograd, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju , Niš
ISBN 978-86-87505-04-9

Porodičnopravna zastita od nasilja u porodici u praksi sudova u Beogradu

Publikacija je rezultat realizacije prve faze naučnog istraživanja “Porodičnopravna zaštita od nasilja u pravosudnoj praksi Srbije”, koje je realizovano sa ciljem da se stekne uvid i kritički analizira i evaluira pravna praksa nastala primenom mera porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici ustanovljenih Porodičnim zakonom Republike Srbije od 2005. godine. Ovo istraživanje je deo projekta “Nasilje u porodici – ka evropskim rešenjima”, koji realizuje Autonomni ženski centar iz Beograda i Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju iz Niša. Prikupljeni su i obrađeni podaci iz spisa relevantnih parničnih predmeta opštinskih sudova u Beogradu.

FORMATING
FORMATING
Autorke: prof. dr Nevena Petrušić, prof dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2008. Beograd
Izdavač: Autonomni ženski centar Beograd, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

KRIVIČNO DELO NASILJA U PORODICI aktuelna pravosudna praksa u Beogradu i Nišu

Monografski rad je rezultat naučnog istraživanja aktuelne pravosudne prakse u Beogradu i Nišu prilikom procesuiranja krivičnog dela nasilja u porodici sa ciljem da se sagledaju promene u fenomenologiji krivičnog dela nasilja u porodici i utvrdi kako, posle pet godina od inkriminacije nasilja u porodici kao posebnog krivičnog dela, praktično funkcioniše mehanizam krivičnopravne zaštite od nasilja u porodici. Sprovedeno istraživaje se oslanja na rezultate ranijeg istraživanja pravne prakse u Republici Srbiji, u okviru koga je po prvi put analizirana domaća policijska, javnotužilačka i sudska praksa nastala tokom prvih osamnaest meseci procesuiranja krivičnog dela nasilja u porodici.Publikacija je omogućila da se stekne uvid u karakteristike izvršenih krivičnih dela nasilja u porodici I otkriju negativne pojave I problem koji se javljaju prilikom prijavljivanja, otkrivanja i procesuiranja krivičnog dela nasilja u porodici.

Autorke: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2007. Niš
IIzdavači: Autonomni ženski centar Beograd i Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš.
ISBN 978-86-902567-8-5
COBISS. SR-ID 143632652

Izvod iz studije – Krivično delo nasilja u porodici – pravna praksa u Republici Srbiji

Ova publikacija sadrži izvode iz studije “Krivično delo nasilja u porodici pravna praksa u Republici Srbiji”, koja je nastala kao rezultat istoimenog projekta Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju. Namera publikacije je da pravnim stručnjacima pruži uvid u evidentirane probleme i pojave u pravnoj praksi procesuiranja krivičnog dela nasilja u porodici. Publikacija je svojevrsni radni materijal koji može korisno poslužiti za pripremu stručnih razgovora i diskusija pravnih profesionalaca, sudija i tužilaca, u cilju zauzimanja jedinstvenih stavova u pogledu spornih pravnih pitanja u tumačenju i primeni krivičnopravnih normi koje se odnose na nasilje u porodici.

FORMATING
FORMATING
Autorke: prof. dr Nevena Petrušić, prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2005. Beograd
Izdavač: Autonomni ženski centar Beograd, Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja nad ženama

ŽENE, ZAKONI I DRUŠTVENA STVARNOST Knjiga prva

Monografija je posvećena ključnim područjima društvenih odnosa u kojima žene doživljavaju najveći stepen opresije, diskriminacije i marginalizacije. U prvoj knjizi koja nosi naziv “Rodno zasnovano nasilje” objavljeni su rezultati istraživanja nasilja nad ženama, njegovih uzroka i posledica, kao i kritička analiza delotvornosti aktuelnih mehanizama pravne zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja. Objavljivanjem monografije autorke zaokružuju svoj dvadesetogodišnji zajednički istraživački i aktivistički rad na razotkrivanju različitih pojavnih oblika kršenja i ugrožavanja ženskih ljudskih prava i sagledavanja društvenog i pravnog položaja žene.

FORMATING
FORMATING
Autorke: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2010. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš, SVEN Niš
ISBN 978-86-7746-230-7

ŽENE, ZAKONI I DRUŠTVENA STVARNOST Knjiga druga

Druga knjiga sastoji se iz tri dela. Prvi deo čine izlaganja posvećena etičkom, pravnom I socijalnom status reproduktivnih prva žena. Drugi deo sadrži analizu de jure i de facto stanja ličnih i imovinskih odnosa unutar porodice, iz perspektive položaja žene. U trećem delu, koji je posvećen kriminalitetu žena, sagledani su etiologija, fenomenologija i društvena reakcija na ovaj po mnogo čemu specifičan oblik kriminaliteta. Obe knjige su namenjene studentkinjama/studentima koji žele da prošire svoja znanja o teorijskm i praktičnim aspektima ženskih ljudskih prava i mehanizmima njihove zaštite, kao I aktivistkinjama/aktivistima organizacija civilnog društva I osobama zaposlenim u institucijama sistema koji svojim svakodnevnim radom doprinose izgradnji demokratskog društva zasnovanog na pravednom odnosu polova.

Autorke: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2010. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš, SVEN Niš
ISBN 978-86-7746-230-7

PRAVNA KLINIKA ZA ZAŠTITU PRAVA ŽENA – NORME I PRAKSA

Publikacija obuhvata radove koji su usmereni kao celovitoj pripremi studenta/studentkinja za pružanje pravne pomoći klijentkinjama na Pravnoj klinici. U tom kontekstu Zbornik radova se sastoji od nekoliko segmenata, gde uvodni deo obuhvata osnovna znanja o feminizmu, rodno senzitivnom obrazovanju, nastanku i razvoju pravnih klinika i aktivnostima u okviru Pravne klinike. Zbornik radova obuhvata i poglavlja koja se odnose na pravnu zaštitu žena, zaštitu od diskriminacije, profesonalne veštine potrebne za rad na Pravnoj klinici, kao i deo koji se odnosi na standarde rada Pravne klinike.

FORMATING
FORMATING
Uredinica: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2013. Beograd
Izdavači: Autonomni ženski centar, Beograd, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
ISBN 978-86-87505-12-4

Međunarodni i domaći pravni okvir ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti – Kliničko obrazovanje – priručnik

Publikacija pruža pregled najvažnijih međunarodnih i regionalnih ugovora i preporuka kojima su uspostavljeni savremeni standardi ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Namenjena je studenkinjama i studentima Pravne klinike za zaštitu prava žena i predstavlja edukativni materijal u okviru projekta “Ustanovljavanje Klinike za zaštitu prava žena na Pravnom fakultetu u Nišu”, koji ji realizovao Ženski istraživački centar uz podršku Kanadske agencija za međunarodni razvoj (CIDA).

FORMATING
FORMATING
FORMATING
Priređivačica: prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2007. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

IZVEŠTAJ O STRUKTURI ORGANA VLASTI NA UNIVERZITETIMA U SRBIJI PREMA POLU

Publikacija Ženskog istraživačkog centra u kojoj su saopštni rezultati analiza polne strukture organa vlasti na univerzitetima u Srbiji. Statistički podaci svedoče o rodnom jazu u pogledu zastupljenosti žena i muškaraca u organima rukovođenja i upravljanja na univerzitetima u Srbiji pre političkih promena 2000. godine.

FORMATING
FORMATING
FORMATING
FORMATING
Godina izdanja i mesto izdanja: 1998. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

PRAVOM PROTIV NASILJA U PORODICI – ZBORNIK RADOVA

Edicija “Žene i pravo” No 7.

U ovoj publikaciji izloženi su naučni i stručni radovi eminentnih stručnjakinja i stručnjaka saopšteni na istoimenoj konferenciji održanoj 20. aprila 2002. godine u Nišu, kao i diskusija učesnika/učesnica i preporuke koje su tokom konferencije usvojili. Radovi su posvećeni fenomenu nasilja u porodici, njegovim rodnim dimenzijama, uzrocima i posledicama, kao i mogućim zakonskim rešenjima u domenu prevencije i zaštite od ovog oblika nasilja. Konferenciju su organizovali Ženski istraživački centar iz Niša i S.O.S. za žene i decu žrtve nasilja iz Niša.

FORMATING
FORMATING
Urednice: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić i mr Natalija Žunić
Godina i mesto izdanja: 2002. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju , Niš

KA JEDINSTVENOM EVROPSKOM OBRAZOVNOM PROSTORU (na srpskom)

TOWARDS THE UNIQUE EUROPEAN EDUCATIONAL AREA (na engleskom)


Publikacija je nastala kao deo edukativne podrške radu međunarodnog seminara Strategija reforme pravnih studija u Jugoistočnoj Evropi u cilju formiranja jedinstvenog obrazovnog procesa na Pravnom fakultetu u Nišu. Publikacija sadrži relevantna dokumenta evropske akademske zajednice, kojima su definisani ciljevi i strategija izgradnje jedinstvenog evropskog visokoškolskog obrazovnog procesa. Nekoliko autorskih tekstova u okviru publikacije odnose se na moderni univerzitet i koncept vrednosti, evropski sistem bodova (ects) i potrebi za interaktivnom nastavom na pravnim studijama.

Za izdavača: Vida Vilić
Godina i mesto izdanja: 2003. Niš
Izdavači: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš i ELSA, Lokalna grupa Niš

REPRODUKTIVNA PRAVA I SLOBODE PRAVO NA NERAĐANJE

Edicija „Žene i pravo“ No 3.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Program informisanja o ženskim ljudskim pravima i pravnoj zaštiti žena.“ Napisana je sa ciljem da ženama pruži elementarna saznanja o reproduktivnm pravima sagledanim iz „ženskog ugla“ i u svetlu prava da žene slobodno odučuju o tome da li će, kada i koliko dece imati. Posebna pažnja je posvećena pravu na abortus i zakonskim propisima koji ovo pravo regulišu.

FORMATING
FORMATING
FORMATING
Autorke: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 1999. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš.

IMOVINSKA PRAVA ŽENE U BRAKU zajednička i posebna imovina, pravo na izdržavanje

Edicija „Žene i pravo“ No 1.

U ovoj publikaciji obrađeni su osnovni instituti porodičnog imovinskog prava: zajednička i posebna imovina supružnika i međusobno zakonsko izdržavanje. Normativni okvir čine norme porodičnog imovinskog prava sadržane u Zakonu o braku i porodičnim odnosima Srbije iz 1980. godine. Povod za izdavanje publikacije bilo je saznanje da najveći broj žena nije informisan o svojim imovinskim pravima u braku i da mnoge od njih propuštaju zbog neobaveštenosti da ostvare prava koje im zakon garantuje.

FORMATING
FORMATING
Autorka: prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 1999. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

PRAKTIKUM ZA RAD NA KLINICI ZA ZAŠTITU PRAVA ŽENA

Ova publikacija sadrži radove profesora Pravnog fakulteta u Nišu i advokata Advokatske komore u Nišu uključenih u realizaciju Kliničkog programa obuke za zaštitu prava žena. Praktikum objedinjava radove koji prikazuju i objašnjavaju relevantne pravne institute, na način koji obezbeđuje da studenti/studentkinje sagledaju njihove praktične konsekvence, citirane su odgovarajuće zakonske odredbe i data su konkretna uputstva za vođenje intervjua, davanje pravnih saveta i pisanje podnesaka. Sastavni deo Praktikuma su i modeli procesnih radnji kojima se iniciraju pojedini postupci za zaštitu prava, modeli drugih pravnih akata koji su od značaja za ostvarivanje prava na pravnu zaštitu, kao i modeli akata kojima se reguliše, protokoliše i dokumentuje rad na klinici.

FORMATING
Priređivačica: prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2007. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

PRIČA O FEMINIZMU

Edicija “Žene i pravo” No 4.

Priča o feminizmu deo je projekta Programa informisanja o ženskim ljudskim pravima i pravnoj zaštiti žena, koji su realizovale članice Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju iz Niša. Priručnik je četvrta publikacija u ediciji Žene i pravo. Publikacija je zamišljena kao priručnik o osnovnim idejama i vrednostima feminističkog pokreta, iz okvira koji je blizak svim ženama i koji nije opterećen visokim akademskim zahtevima.

FORMATING
FORMATING
FORMATING
Autorka: mr Natalija Žunić
Urednica: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 1999. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

ABORTUS PRAVNI, MEDICINSKI I ETIČKI PRISTUP

Edicija „Žene i pravo“ No 5.

Publikacija je nastala kao rezultat istraživanja u okviru istoimenog projekta. U publikaciji su multidisciplinarno sagledania različita pitanja vezana za ostvarivanje reproduktivnih prava i sloboda, a posebno istorijat regulisanja kontrole rađanja na nacionalnom, uporednom i međunarodom planu, doprinos feminističkih ideja i pokreta konstituisanju prava na izbor “rađanje – nerađanje”, legalizacija i kriminalizacija abortusa, postupak odobravanja abortusa, kao i različite medicinske metode prekida trudnoće i kontracepcije. Istraživački deo publikacije obuhvatio je pregled i analizu 113 istorija bolesti pacijentkinja čije je zahteve za prekid trudnoće razmatrala Komisija za prekid trudnoće, Konzilijum lekara i Etički odbor.

FORMATING
Autorke: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Mileva Milosavljević, prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 1999. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije 347.634 618.39-089

SEX TRAFFICKING – PUTEVI SEKSUALNE EKSPLOATACIJE ŽENA (na srpskom)

SEX TRAFFICKING – DROMIJA BAŠO SEKSUALNO EKSPLOATACIJA DŽUVLJENGO (na romskom)


Informativni priručnik je nastao u okviru projekta “Informativna anti-sex trafficking kampanja” čiji je nosilac Humanitarno Udružeje Roma iz Niša. Priručnik je napisan sa ciljem da javnost informiše o rasprostranjenosti i posledicama sex traffickinga, strategijama borbe, kao I o mogućnostima preventivnog delovanja. U okviru priručnika izneti su rezultati ankete na uzorku od 1.2000 ispitanika/ispitanica oba pola različitih nacionalnosti na teritoriji Niša Ispitivana je opšta informisanost stanovništva o tome šta je trgovina ljdskm bićima, koliko je ona rasprostranjena, da li postoji u Nišu, u čemu se sastoji, kako treba preventivno delovati I kako pomoći žrtvama.

Autorke: prof. dr Slobodanka Knstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić, mr Natalija Žunić
 
Urednica: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2001. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

PRAVNA ZAŠTITA OD NASILJA

Edicija “Žene i pravo” No 2.

Priručnik je napisan sa ciljem da pomogne ženama, kao najbrojnijim žrtvama nasilja u savlađivanju porodičnog i drugih oblika nasilja koji se prema njima primenjuju, da ohrabri I podstakne žene da, uprkos predrasudama i strahovima, patrijarhalnim stavovima, neažurnosti institucija, potraže pravnu pomoć i izađu iz situacije u kojoj su žrtve. Kroz postavljanje pitanja i davanje odgovora izložene su osnovne informacije o nasilju, krivičnopravnoj zaštiti žena od nasilja, institucijama kojima bi trebalo da se obrate.

FORMATING
FORMATING
Autorka: prof. dr Slobodanka Knstantinović Vilić
Urednica: mr Natalija Žunić
Godina i mesto izdanja: 1999. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

PRAVNA KLINIKA ZA ZAŠTITU PRAVA ŽENA – ZBORNIK RADOVA

Publikacija sadrži radove autorki angažovanih na Pravnoj klinici za zaštitu prava žena, koja je delovala na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Nišu uz Podršku Autonomnog ženskog centra iz Beograda i Ženskog istraživačkog centra iz Niša. Radovi su posvećeni pravima žena i načinu njihove sudske zaštite i ostvarivanja, kao i načinu i rezultatima rada na Pravnoj klinici za zaštitu prava žena.

FORMATING
FORMATING
FORMATING
FORMATING
Urednice: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić i prof. dr Miomira Kostić
Godina i mesto izdanja: 2011. Niš
Izdavači: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
ISBN 978-86-7148-123-6

KRIVIČNO DELO NASILJA U PORODICI PRAVNA PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI

Edicija “Žene i pravo” no 8.

Studija je rezultat naučno istraživačkog projekta realizovanog sa ciljem da se prikupljanjem i analizom relevantnih podataka stekne uvid u praksu nastalu procesuiranjem dela porodičnog nasilja posle usvajanja novih zakonskih rešenja u domenu krivičnopravne zaštite od nasilja u porodici 2002. godine. Sprovedeno istraživanje predstavlja prvo kritičko sagledavanje jednoipogodišnje policijske, javnotužilačke i sudske prakse na teritoriji Srbije, koje je omogućilo da se evidentiraju negativne pojave i problemi koji se javljaju u pojedinim institucijama prilikom otkrivanja i prijavljivanja krivičnog dela nasilje u porodici, sprovođenja krivičnog postupka i kažnjavanja izvršilaca ovog krivičnog dela. Pored toga, istraživanje je omogućilo da se utvrde stavovi profesionalaca o pojedinim pitanjima vezanim za učinioce i žrtve dela nasilja u porodici, da se sazna kako profesionalci sagledavaju ovu vrstu kriminalitetta, domete preventivnog i represivnog delovanja institucija sistema i pravce unapređenja postojećeg modela pravne zaštite od nasilja u porodici.

Autorke: prof dr Slobodanka Konstantinović Vilić prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2004. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
ISBN 867746025-X

REZULTATI PRIMENE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA NA TERITORIJI NIŠA

Publikacija je nastala u okviru šireg projekta “Ženska politika i strategija rodne ravnopravnosti: planovi i akcije” Grupe za promociju ženskih političkih prava “Glas razlike” iz Beograda. Objavljeni su rezultati jednog od istraživanja obuhvaćenih projektom, koje je imalo za cilj da se na osnovu empirijskih podataka kritički analiziraju i sagledaju jednogodišnji rezultati primene mera aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Niša i ukaže na pravce njenog daljeg razvoja. U prvom delu publikacije data su elementarna objašnjenja aktivne politike zapošljavanja, uz ukazivanje na njene ciljeve i najvažnije mere koje se u njenom sprovođenju primenjuju. Drugi, centralni deo publikacije, sadrži podatke o stanju na tržištu rada u niškom regionu, stepenu i karakteristikama nezaposlenosti, dominantnim uzrocima nezaposlenosti, rezultatima pojedinih mera aktivne i pasivne politike zapošljavanja, aktivnostima Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu u lokalnom okruženju, merama koje se preduzimaju u cilju smanjenja rada “na crno”, podatke o korisnicima aktivne politike zapošljavanja, razlozima i motivima njihovog učešća u programima aktivne politike zapošljavanja, kao i njihove ocene i stavovi u pogledu kvaliteta i efekata programa u kojima su sudelovali.

Autorke: prof.dr Slobodanka Konstantinović Vilić. prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2004. Niš
Izdavači: Grupa za promociju ženskih političkih prava “Glas razlike” Beograd, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
ISBN 86-906165-0-0

SEX TRAFFICKING PUTEVI SEKSUALNE EKSPLOATACIJE ŽENA (na srpskom i romskom)

Edicija “Žene i pravo” No 6.
Drugo izdanje

U publikaciji su navedene osnovne karakteristike sex traffickinga kao jednog od oblika trgovine ljudskim bićima, njegovoj rasprostrajenosti u svetu, o najčešćim žrtvama, uzrocima nastanka I mogućim merama za njegovo sprečavanje. Takođe, analizirani su rezultati istraživanja na teritoriji grada Niša koje je obuhvatilo anketiranje u okviru dva uzorka: jedan je obuhvatio 1000 ispitanika oba pola, radno sposobnih, uzrasta od 16-40 godina različitih nacionalnosti, dok je drugi uzorak obuhvatio 200 osoba samo ženskog pola mlađih od 30 godina, od kojih su polovinu činile Romkinje. Na kraju publikacije su citirani najvažniji međunarodni dokumenti u vezi sa trgovinom ljudima: Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom koji dopunjava Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Autorke: prof.dr Slobodanka Konstantinović Vilić. prof. dr Nevena Petrušić, mr Natalija Žunić
Godina i mesto izdanja: 2002. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
ISBN 86-7434-021-0

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије,
Београд

378.4:305-055(497.11)(082)(0.034.2)

RODNA ravnopravnost na
Univerzitetu u Nišu: stanje i perspektive [Elektronski izvor]: istraživanje /
urednice Nevena Petrušić, Danijela Gavrilović, Dragana S. Zaharijevski. -Niš : Ženski
istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2023 (Niš : Ženski istraživačkicentar
za edukaciju i komunikaciju). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ;

 

ISBN 978-86-82600-00-8

1. Петрушић, Невена, 1958-
[уредник] 2. Гавриловић, Данијела, 1967- [уредник] 3.

Стјепановић-Захаријевски, Драгана,
1954- [уредник] [аутор додатног текста]

а) Универзитет (Ниш) — Родна
равноправност

COBISS.SR-ID
108762121

Vodič kroz sistem porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici

Usvajanjem Porodičnog zakona Republike Srbije, čije su odredbe počele da se primenjuju od 1. jula 2005. godine, zaokružen je sistem pravne zaštite od nasilja u porodici jer su zakonom propisane porodičnopravne mere zaštite od nasilja u porodici. Preliminarna istraživanja su, međutim, pokazala da je u relativno kratkom periodu primene novh propisa u pravnoj praksi došlo do prilične konfuzije i nesnalaženja. Nastanak ove publikacije, koja je nastala u okviru projekta Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, rezultat je potrebe da se pruži neophodan edukativni materijal, koji će pravnim stučnjacima/stručnjakinjama i drugim pravnim poslenicima/poslenicama pomoći da na pravi način sagledaju problem nasilja u porodici i da u svom radu pravilno interpretiraju i primenjuju zakonske odredbe.

Autorke: Autorke: prof. dr Nevena Petrušić, prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2005. Beograd
izdavači: Autonomni ženski centar Beograd i Ženski istraživački cemtar za edukaciju komunikaciju,Niš.
ISBN 86-902567-3-3(AŽC)
COBISS . SR-ID 128861196

Vodič kroz sistem porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici

Treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje

Izmenjeno i dopunjeno izdanje vodiča zadržalo je istu strukturu kao ranije izdanje (fenomen nasilja u porodici, međunarodni standardi u domenu zaštite od ovog oblika nasilja, porodičnopravne mere zaštite od nasilja u porodici, organizacioni i funkcionalni propisi koji se primenjuju u parnicama za zaštitu od nasilja u porodici). Novo izdanje je obogaćeno izvodima iz izabranih sudskih odluka u kojima su pojedini sudovi, postupajući po pravnim lekovima, zauzeli eksplicitne stavove u pogledu cilja, sadržine i značenja pojedinih zakonskih propisa, pružajući time pravnoj praksi jasne oslonce i putokaze za pravilno tumačenje i primenu propisa.

Autorke: Autorke: prof. dr Nevena Petrušić, prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2012. Beograd
izdavači: Autonomni ženski centar Beograd i Ženski istraživački cemtar za edukaciju komunikaciju,Niš.
ISBN 978-86-87505-08-7
COBISS . SR-ID 192370188

Porodično pravna zaštita od nasilja u porodici u pravodudnoj praksi Srbije

Studija je rezultat naučno- istraživačkog projekta “Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravnoj praksi Republike Srbije, koji je realizovan sa ciljem da se na osnovu podataka iz spisa sudskih predmeta, kritički analizira i evaluira sudska praksa nastala primenom mera porodičnopravne zaštite ustanovljenih Porodičnim zakonom Republike Srbije iz 2005. godine. Studija sadrži zaključe i predloge za unapredjenje sistema porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici.

FORMATING
FORMATING
FORMATING
Autorke: prof. dr Nevena Petrušić i prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2010. Beograd
Izdavači: Autonomni ženski centar, Beograd, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju , Niš
ISBN 978-86-87505-04-9

Porodičnopravna zastita od nasilja u porodici u praksi sudova u Beogradu

Publikacija je rezultat realizacije prve faze naučnog istraživanja “Porodičnopravna zaštita od nasilja u pravosudnoj praksi Srbije”, koje je realizovano sa ciljem da se stekne uvid i kritički analizira i evaluira pravna praksa nastala primenom mera porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici ustanovljenih Porodičnim zakonom Republike Srbije od 2005. godine. Ovo istraživanje je deo projekta “Nasilje u porodici – ka evropskim rešenjima”, koji realizuje Autonomni ženski centar iz Beograda i Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju iz Niša. Prikupljeni su i obrađeni podaci iz spisa relevantnih parničnih predmeta opštinskih sudova u Beogradu.

FORMATING
FORMATING
Autorke: prof. dr Nevena Petrušić, prof dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2008. Beograd
Izdavač: Autonomni ženski centar Beograd, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

KRIVIČNO DELO NASILJA U PORODICI aktuelna pravosudna praksa u Beogradu i Nišu

Monografski rad je rezultat naučnog istraživanja aktuelne pravosudne prakse u Beogradu i Nišu prilikom procesuiranja krivičnog dela nasilja u porodici sa ciljem da se sagledaju promene u fenomenologiji krivičnog dela nasilja u porodici i utvrdi kako, posle pet godina od inkriminacije nasilja u porodici kao posebnog krivičnog dela, praktično funkcioniše mehanizam krivičnopravne zaštite od nasilja u porodici. Sprovedeno istraživaje se oslanja na rezultate ranijeg istraživanja pravne prakse u Republici Srbiji, u okviru koga je po prvi put analizirana domaća policijska, javnotužilačka i sudska praksa nastala tokom prvih osamnaest meseci procesuiranja krivičnog dela nasilja u porodici.Publikacija je omogućila da se stekne uvid u karakteristike izvršenih krivičnih dela nasilja u porodici I otkriju negativne pojave I problem koji se javljaju prilikom prijavljivanja, otkrivanja i procesuiranja krivičnog dela nasilja u porodici.

Autorke: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2007. Niš
IIzdavači: Autonomni ženski centar Beograd i Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš.
ISBN 978-86-902567-8-5
COBISS. SR-ID 143632652

Izvod iz studije – Krivično delo nasilja u porodici – pravna praksa u Republici Srbiji

Ova publikacija sadrži izvode iz studije “Krivično delo nasilja u porodici pravna praksa u Republici Srbiji”, koja je nastala kao rezultat istoimenog projekta Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju. Namera publikacije je da pravnim stručnjacima pruži uvid u evidentirane probleme i pojave u pravnoj praksi procesuiranja krivičnog dela nasilja u porodici. Publikacija je svojevrsni radni materijal koji može korisno poslužiti za pripremu stručnih razgovora i diskusija pravnih profesionalaca, sudija i tužilaca, u cilju zauzimanja jedinstvenih stavova u pogledu spornih pravnih pitanja u tumačenju i primeni krivičnopravnih normi koje se odnose na nasilje u porodici.

FORMATING
FORMATING
Autorke: prof. dr Nevena Petrušić, prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2005. Beograd
Izdavač: Autonomni ženski centar Beograd, Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja nad ženama

ŽENE, ZAKONI I DRUŠTVENA STVARNOST Knjiga prva

Monografija je posvećena ključnim područjima društvenih odnosa u kojima žene doživljavaju najveći stepen opresije, diskriminacije i marginalizacije. U prvoj knjizi koja nosi naziv “Rodno zasnovano nasilje” objavljeni su rezultati istraživanja nasilja nad ženama, njegovih uzroka i posledica, kao i kritička analiza delotvornosti aktuelnih mehanizama pravne zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja. Objavljivanjem monografije autorke zaokružuju svoj dvadesetogodišnji zajednički istraživački i aktivistički rad na razotkrivanju različitih pojavnih oblika kršenja i ugrožavanja ženskih ljudskih prava i sagledavanja društvenog i pravnog položaja žene.

FORMATING
FORMATING
Autorke: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2010. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš, SVEN Niš
ISBN 978-86-7746-230-7

ŽENE, ZAKONI I DRUŠTVENA STVARNOST Knjiga druga

Druga knjiga sastoji se iz tri dela. Prvi deo čine izlaganja posvećena etičkom, pravnom I socijalnom status reproduktivnih prva žena. Drugi deo sadrži analizu de jure i de facto stanja ličnih i imovinskih odnosa unutar porodice, iz perspektive položaja žene. U trećem delu, koji je posvećen kriminalitetu žena, sagledani su etiologija, fenomenologija i društvena reakcija na ovaj po mnogo čemu specifičan oblik kriminaliteta. Obe knjige su namenjene studentkinjama/studentima koji žele da prošire svoja znanja o teorijskm i praktičnim aspektima ženskih ljudskih prava i mehanizmima njihove zaštite, kao I aktivistkinjama/aktivistima organizacija civilnog društva I osobama zaposlenim u institucijama sistema koji svojim svakodnevnim radom doprinose izgradnji demokratskog društva zasnovanog na pravednom odnosu polova.

Autorke: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2010. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš, SVEN Niš
ISBN 978-86-7746-230-7

PRAVNA KLINIKA ZA ZAŠTITU PRAVA ŽENA – NORME I PRAKSA

Publikacija obuhvata radove koji su usmereni kao celovitoj pripremi studenta/studentkinja za pružanje pravne pomoći klijentkinjama na Pravnoj klinici. U tom kontekstu Zbornik radova se sastoji od nekoliko segmenata, gde uvodni deo obuhvata osnovna znanja o feminizmu, rodno senzitivnom obrazovanju, nastanku i razvoju pravnih klinika i aktivnostima u okviru Pravne klinike. Zbornik radova obuhvata i poglavlja koja se odnose na pravnu zaštitu žena, zaštitu od diskriminacije, profesonalne veštine potrebne za rad na Pravnoj klinici, kao i deo koji se odnosi na standarde rada Pravne klinike.

FORMATING
FORMATING
Uredinica: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2013. Beograd
Izdavači: Autonomni ženski centar, Beograd, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
ISBN 978-86-87505-12-4

Međunarodni i domaći pravni okvir ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti – Kliničko obrazovanje – priručnik

Publikacija pruža pregled najvažnijih međunarodnih i regionalnih ugovora i preporuka kojima su uspostavljeni savremeni standardi ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Namenjena je studenkinjama i studentima Pravne klinike za zaštitu prava žena i predstavlja edukativni materijal u okviru projekta “Ustanovljavanje Klinike za zaštitu prava žena na Pravnom fakultetu u Nišu”, koji ji realizovao Ženski istraživački centar uz podršku Kanadske agencija za međunarodni razvoj (CIDA).

FORMATING
FORMATING
FORMATING
Priređivačica: prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2007. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

IZVEŠTAJ O STRUKTURI ORGANA VLASTI NA UNIVERZITETIMA U SRBIJI PREMA POLU

Publikacija Ženskog istraživačkog centra u kojoj su saopštni rezultati analiza polne strukture organa vlasti na univerzitetima u Srbiji. Statistički podaci svedoče o rodnom jazu u pogledu zastupljenosti žena i muškaraca u organima rukovođenja i upravljanja na univerzitetima u Srbiji pre političkih promena 2000. godine.

FORMATING
FORMATING
FORMATING
FORMATING
Godina izdanja i mesto izdanja: 1998. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

PRAVOM PROTIV NASILJA U PORODICI – ZBORNIK RADOVA

Edicija “Žene i pravo” No 7.

U ovoj publikaciji izloženi su naučni i stručni radovi eminentnih stručnjakinja i stručnjaka saopšteni na istoimenoj konferenciji održanoj 20. aprila 2002. godine u Nišu, kao i diskusija učesnika/učesnica i preporuke koje su tokom konferencije usvojili. Radovi su posvećeni fenomenu nasilja u porodici, njegovim rodnim dimenzijama, uzrocima i posledicama, kao i mogućim zakonskim rešenjima u domenu prevencije i zaštite od ovog oblika nasilja. Konferenciju su organizovali Ženski istraživački centar iz Niša i S.O.S. za žene i decu žrtve nasilja iz Niša.

FORMATING
FORMATING
Urednice: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić i mr Natalija Žunić
Godina i mesto izdanja: 2002. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju , Niš

KA JEDINSTVENOM EVROPSKOM OBRAZOVNOM PROSTORU (na srpskom)

TOWARDS THE UNIQUE EUROPEAN EDUCATIONAL AREA (na engleskom)


Publikacija je nastala kao deo edukativne podrške radu međunarodnog seminara Strategija reforme pravnih studija u Jugoistočnoj Evropi u cilju formiranja jedinstvenog obrazovnog procesa na Pravnom fakultetu u Nišu. Publikacija sadrži relevantna dokumenta evropske akademske zajednice, kojima su definisani ciljevi i strategija izgradnje jedinstvenog evropskog visokoškolskog obrazovnog procesa. Nekoliko autorskih tekstova u okviru publikacije odnose se na moderni univerzitet i koncept vrednosti, evropski sistem bodova (ects) i potrebi za interaktivnom nastavom na pravnim studijama.

Za izdavača: Vida Vilić
Godina i mesto izdanja: 2003. Niš
Izdavači: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš i ELSA, Lokalna grupa Niš

REPRODUKTIVNA PRAVA I SLOBODE PRAVO NA NERAĐANJE

Edicija „Žene i pravo“ No 3.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Program informisanja o ženskim ljudskim pravima i pravnoj zaštiti žena.“ Napisana je sa ciljem da ženama pruži elementarna saznanja o reproduktivnm pravima sagledanim iz „ženskog ugla“ i u svetlu prava da žene slobodno odučuju o tome da li će, kada i koliko dece imati. Posebna pažnja je posvećena pravu na abortus i zakonskim propisima koji ovo pravo regulišu.

FORMATING
FORMATING
FORMATING
Autorke: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 1999. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš.

IMOVINSKA PRAVA ŽENE U BRAKU zajednička i posebna imovina, pravo na izdržavanje

Edicija „Žene i pravo“ No 1.

U ovoj publikaciji obrađeni su osnovni instituti porodičnog imovinskog prava: zajednička i posebna imovina supružnika i međusobno zakonsko izdržavanje. Normativni okvir čine norme porodičnog imovinskog prava sadržane u Zakonu o braku i porodičnim odnosima Srbije iz 1980. godine. Povod za izdavanje publikacije bilo je saznanje da najveći broj žena nije informisan o svojim imovinskim pravima u braku i da mnoge od njih propuštaju zbog neobaveštenosti da ostvare prava koje im zakon garantuje.

FORMATING
FORMATING
Autorka: prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 1999. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

PRAKTIKUM ZA RAD NA KLINICI ZA ZAŠTITU PRAVA ŽENA

Ova publikacija sadrži radove profesora Pravnog fakulteta u Nišu i advokata Advokatske komore u Nišu uključenih u realizaciju Kliničkog programa obuke za zaštitu prava žena. Praktikum objedinjava radove koji prikazuju i objašnjavaju relevantne pravne institute, na način koji obezbeđuje da studenti/studentkinje sagledaju njihove praktične konsekvence, citirane su odgovarajuće zakonske odredbe i data su konkretna uputstva za vođenje intervjua, davanje pravnih saveta i pisanje podnesaka. Sastavni deo Praktikuma su i modeli procesnih radnji kojima se iniciraju pojedini postupci za zaštitu prava, modeli drugih pravnih akata koji su od značaja za ostvarivanje prava na pravnu zaštitu, kao i modeli akata kojima se reguliše, protokoliše i dokumentuje rad na klinici.

FORMATING
Priređivačica: prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2007. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

PRIČA O FEMINIZMU

Edicija “Žene i pravo” No 4.

Priča o feminizmu deo je projekta Programa informisanja o ženskim ljudskim pravima i pravnoj zaštiti žena, koji su realizovale članice Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju iz Niša. Priručnik je četvrta publikacija u ediciji Žene i pravo. Publikacija je zamišljena kao priručnik o osnovnim idejama i vrednostima feminističkog pokreta, iz okvira koji je blizak svim ženama i koji nije opterećen visokim akademskim zahtevima.

FORMATING
FORMATING
FORMATING
Autorka: mr Natalija Žunić
Urednica: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 1999. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

ABORTUS PRAVNI, MEDICINSKI I ETIČKI PRISTUP

Edicija „Žene i pravo“ No 5.

Publikacija je nastala kao rezultat istraživanja u okviru istoimenog projekta. U publikaciji su multidisciplinarno sagledania različita pitanja vezana za ostvarivanje reproduktivnih prava i sloboda, a posebno istorijat regulisanja kontrole rađanja na nacionalnom, uporednom i međunarodom planu, doprinos feminističkih ideja i pokreta konstituisanju prava na izbor “rađanje – nerađanje”, legalizacija i kriminalizacija abortusa, postupak odobravanja abortusa, kao i različite medicinske metode prekida trudnoće i kontracepcije. Istraživački deo publikacije obuhvatio je pregled i analizu 113 istorija bolesti pacijentkinja čije je zahteve za prekid trudnoće razmatrala Komisija za prekid trudnoće, Konzilijum lekara i Etički odbor.

FORMATING
Autorke: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Mileva Milosavljević, prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 1999. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije 347.634 618.39-089

SEX TRAFFICKING – PUTEVI SEKSUALNE EKSPLOATACIJE ŽENA (na srpskom)

SEX TRAFFICKING – DROMIJA BAŠO SEKSUALNO EKSPLOATACIJA DŽUVLJENGO (na romskom)


Informativni priručnik je nastao u okviru projekta “Informativna anti-sex trafficking kampanja” čiji je nosilac Humanitarno Udružeje Roma iz Niša. Priručnik je napisan sa ciljem da javnost informiše o rasprostranjenosti i posledicama sex traffickinga, strategijama borbe, kao I o mogućnostima preventivnog delovanja. U okviru priručnika izneti su rezultati ankete na uzorku od 1.2000 ispitanika/ispitanica oba pola različitih nacionalnosti na teritoriji Niša Ispitivana je opšta informisanost stanovništva o tome šta je trgovina ljdskm bićima, koliko je ona rasprostranjena, da li postoji u Nišu, u čemu se sastoji, kako treba preventivno delovati I kako pomoći žrtvama.

Autorke: prof. dr Slobodanka Knstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić, mr Natalija Žunić
 
Urednica: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Godina i mesto izdanja: 2001. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

PRAVNA ZAŠTITA OD NASILJA

Edicija “Žene i pravo” No 2.

Priručnik je napisan sa ciljem da pomogne ženama, kao najbrojnijim žrtvama nasilja u savlađivanju porodičnog i drugih oblika nasilja koji se prema njima primenjuju, da ohrabri I podstakne žene da, uprkos predrasudama i strahovima, patrijarhalnim stavovima, neažurnosti institucija, potraže pravnu pomoć i izađu iz situacije u kojoj su žrtve. Kroz postavljanje pitanja i davanje odgovora izložene su osnovne informacije o nasilju, krivičnopravnoj zaštiti žena od nasilja, institucijama kojima bi trebalo da se obrate.

FORMATING
FORMATING
Autorka: prof. dr Slobodanka Knstantinović Vilić
Urednica: mr Natalija Žunić
Godina i mesto izdanja: 1999. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

PRAVNA KLINIKA ZA ZAŠTITU PRAVA ŽENA – ZBORNIK RADOVA

Publikacija sadrži radove autorki angažovanih na Pravnoj klinici za zaštitu prava žena, koja je delovala na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Nišu uz Podršku Autonomnog ženskog centra iz Beograda i Ženskog istraživačkog centra iz Niša. Radovi su posvećeni pravima žena i načinu njihove sudske zaštite i ostvarivanja, kao i načinu i rezultatima rada na Pravnoj klinici za zaštitu prava žena.

FORMATING
FORMATING
FORMATING
FORMATING
Urednice: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić i prof. dr Miomira Kostić
Godina i mesto izdanja: 2011. Niš
Izdavači: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
ISBN 978-86-7148-123-6

KRIVIČNO DELO NASILJA U PORODICI PRAVNA PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI

Edicija “Žene i pravo” no 8.

Studija je rezultat naučno istraživačkog projekta realizovanog sa ciljem da se prikupljanjem i analizom relevantnih podataka stekne uvid u praksu nastalu procesuiranjem dela porodičnog nasilja posle usvajanja novih zakonskih rešenja u domenu krivičnopravne zaštite od nasilja u porodici 2002. godine. Sprovedeno istraživanje predstavlja prvo kritičko sagledavanje jednoipogodišnje policijske, javnotužilačke i sudske prakse na teritoriji Srbije, koje je omogućilo da se evidentiraju negativne pojave i problemi koji se javljaju u pojedinim institucijama prilikom otkrivanja i prijavljivanja krivičnog dela nasilje u porodici, sprovođenja krivičnog postupka i kažnjavanja izvršilaca ovog krivičnog dela. Pored toga, istraživanje je omogućilo da se utvrde stavovi profesionalaca o pojedinim pitanjima vezanim za učinioce i žrtve dela nasilja u porodici, da se sazna kako profesionalci sagledavaju ovu vrstu kriminalitetta, domete preventivnog i represivnog delovanja institucija sistema i pravce unapređenja postojećeg modela pravne zaštite od nasilja u porodici.

Autorke: prof dr Slobodanka Konstantinović Vilić prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2004. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
ISBN 867746025-X

REZULTATI PRIMENE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA NA TERITORIJI NIŠA

Publikacija je nastala u okviru šireg projekta “Ženska politika i strategija rodne ravnopravnosti: planovi i akcije” Grupe za promociju ženskih političkih prava “Glas razlike” iz Beograda. Objavljeni su rezultati jednog od istraživanja obuhvaćenih projektom, koje je imalo za cilj da se na osnovu empirijskih podataka kritički analiziraju i sagledaju jednogodišnji rezultati primene mera aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Niša i ukaže na pravce njenog daljeg razvoja. U prvom delu publikacije data su elementarna objašnjenja aktivne politike zapošljavanja, uz ukazivanje na njene ciljeve i najvažnije mere koje se u njenom sprovođenju primenjuju. Drugi, centralni deo publikacije, sadrži podatke o stanju na tržištu rada u niškom regionu, stepenu i karakteristikama nezaposlenosti, dominantnim uzrocima nezaposlenosti, rezultatima pojedinih mera aktivne i pasivne politike zapošljavanja, aktivnostima Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu u lokalnom okruženju, merama koje se preduzimaju u cilju smanjenja rada “na crno”, podatke o korisnicima aktivne politike zapošljavanja, razlozima i motivima njihovog učešća u programima aktivne politike zapošljavanja, kao i njihove ocene i stavovi u pogledu kvaliteta i efekata programa u kojima su sudelovali.

Autorke: prof.dr Slobodanka Konstantinović Vilić. prof. dr Nevena Petrušić
Godina i mesto izdanja: 2004. Niš
Izdavači: Grupa za promociju ženskih političkih prava “Glas razlike” Beograd, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
ISBN 86-906165-0-0

SEX TRAFFICKING PUTEVI SEKSUALNE EKSPLOATACIJE ŽENA (na srpskom i romskom)

Edicija “Žene i pravo” No 6.
Drugo izdanje

U publikaciji su navedene osnovne karakteristike sex traffickinga kao jednog od oblika trgovine ljudskim bićima, njegovoj rasprostrajenosti u svetu, o najčešćim žrtvama, uzrocima nastanka I mogućim merama za njegovo sprečavanje. Takođe, analizirani su rezultati istraživanja na teritoriji grada Niša koje je obuhvatilo anketiranje u okviru dva uzorka: jedan je obuhvatio 1000 ispitanika oba pola, radno sposobnih, uzrasta od 16-40 godina različitih nacionalnosti, dok je drugi uzorak obuhvatio 200 osoba samo ženskog pola mlađih od 30 godina, od kojih su polovinu činile Romkinje. Na kraju publikacije su citirani najvažniji međunarodni dokumenti u vezi sa trgovinom ljudima: Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom koji dopunjava Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Autorke: prof.dr Slobodanka Konstantinović Vilić. prof. dr Nevena Petrušić, mr Natalija Žunić
Godina i mesto izdanja: 2002. Niš
Izdavač: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš
ISBN 86-7434-021-0