Pravna klinika za zaštitu prava žena 2010-2013Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju iz Niša i Autonomni ženski centar iz Beograda zajednički su realizovali projekat „PRAVNA KLINIKA ZA ZAŠTITU PRAVA ŽENA“ u okviru projekta „Prava žrtava nasilja u porodici – ka evropskim rešenjima“ u periodu 1.11.2010. do 1.11.2013. Projekat je realizovan u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nišu. Glavni cilj projekta „Pravna klinika za zaštitu prava žena“ bio je edukacija studentkinja/studenata o ženskim pravima i zaštiti ovih prava u okvirima postojećeg normativnog sistema, sagledavanje domaćih i međunarodnih standarda rodne ravnopravnosti, društvenog i pravnog položaja žena, kao i razvijanje sposobnosti studentkinja/studenata da razviju profesionalne sposobnosti i veštine za rad sa ženama žrtvama nasilja. Glavna aktivnost na Projektu sastojala se u pružanju besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim ženama sa teritorije grada Niša koje su bile žrtve porodičnog nasilja i drugih protivpravnih i diskriminišućih radnji. Ova aktivnost je realizovana kroz zajednički rad studentkinja/studenata, profesorki/profesora, asistentkinja/asistenata i advokatkinja/advokata davanjem pravnih saveta i mišljenja, sastavljanjem tužbi, krivičnih prijava i drugih podnesaka. Evaluacija projekta je pokazala da su svi postavljeni ciljevi kako u odnosu na studente/studentkinje tako i u odnosu na korisnice u potpunosti ostvareni.Koordinatorka projekta Slobodanka Konstantinović Vilić.


INFORMACIJE O PROJEKTU Pravna klinika 2007.

Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju iz Niša, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu (Klinika za građansko pravo) i Advokatska komora u Nišu, zajednički realizuju projekat “Ustanovljavanje klinike za zaštitu prava žena” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, (Establishing Women’s Rights Clinics at Faculty of Law of University of Nis), koji je podržala Kanadska agencija za međunarodni razvoj, u okviru Programa lokalnih inicijativa (CIDA LIP).

Realizacija Projekta otpočela je januara 2007. godine i trajaće do kraja 2007. godine.

Generalni cilj Projekta – Povećanje kapaciteta i osnaživanje partnerstva između organizacija koje učestvuju u Projektu, sa ciljem da pojačaju svoj uticaj i daju veći doprinos uspostavljanju pristupačnog, transparentnog i efektivnog pravosudnog sistema, koji je senzibilisan za rodne odnose i probleme sa kojima se suočavaju pripadnice marginalizovanih društvenih grupa prilikom ostvarivanja prava na pravu zaštitu.

Koordinatorka Projekta: prof. dr Nevena Petrušić

Koordinacioni tim: prof. dr Radmila Kovačević-Kuštrimović, prof. dr Miomira Kostić, dr Danijela Gavrilović, mr Natalija Žunić, Aleksandar Pantić i Irena Ranković.


INFORMACIJE O PROJEKTU „Pravna klinika za zaštitu prava žena” 2010-2013.

Projekat „Pravna klinika za zaštitu prava žena” dizajniran je sa ciljem da studentkinje/studenti steknu opšta i posebna znanja o, de jure i de facto, društvenom i pravnom položaju žena i o međunarodnim i domaćim standardima ostvarivanja i zaštite ljudskih prava žena, da razumeju ideju i koncept rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti i načine njegove praktične realizacije, te da kroz rad na pružanju besplatne pravne pomoći ženama budu u stanju da kritički analiziraju rodno neutralne zakone i steknu praktično upotrebljivo znanje, savladaju pravničke veštine, usvoje profesionalne navike i standarde pravnog profesionalizma i pravne etike. Jedan od primarnih ciljeva je senzibilisanje studenata za probleme žrtava nasilja u porodici, kao jednog od nadrastičnijih oblika kršenja ljudskih prava žena i njihove diskriminacije.

Potreba da ovaj specifični vid obuke studentkinja/studenata prava i dalje zauzima posebno mesto u radu Pravne klinike rezultat je saznanja da u institucijama pravnog sistema porodično nasilje nema onaj tretman koji imaju drugi oblici nasilja. Klinički program obuke se sastoji iz tri dela. Prvi deo obuke čini opšta obuka studenata u savladavanju pravničkih veština: pravni profesionalizam i pravna etika, pravni intervju, savetovanje, pisanje pravnih dokumenata.

Drugi deo obuke obuhva edukaciju studenata o pravima žena, pri čemu se obrađuje sam koncept ženskih ljudskih prava i najznačajnija statusna, lična i imovinska prava žena, kao što su bračna i porodična prava žena, imovinska prava, pravo na zaštitu od nasilja u porodici i dr. Za rodnu senzibilizaciju studentkinja/ta od primarne važnosti je ovaj deo obuke, u okviru koga se studenkinje/ti se najpre upoznaju sa konceptom i raznim aspektima ženskih ljudskih prava i sa principom zabrane diskriminacije u domenu porodičnih odnosa, a zatim sa pravom žena na zaštitu od nasilja u porodici i sa instrumentima krivičnopravne i porodičnopravne zaštite žena od nasilja u porodici. U program opšte obuke bili su uključeni: prof. dr Radmila Kovačević Kuštrimović, prof. dr Miroslav Lazić, prof. dr Nataša Stojanović, prof. dr Nevena Petrušić, prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Miomira Kostić, prof. dr Goran Obradović, asistent dr Darko Dimovski, asistentkinja mr Natalija Žunić, asistent Ivan Ilić i Filip Mirić.

Treći, najznačajniji deo obuke sastoji se u tome što studenti/studentkinje pružaju besplatnu pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja i drugih protivpravnih akata pod nadzorom profesora/profesorki i advokata/advokatkinja. U realizaciji ovog dela obuka učestvovali su profesori/profesorke, asistenti/asistentkinje Pravnog fakulteta u Nišu: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić (kordinatorka projekta), prof. dr Goran Obradović, prof. dr Miomira Kostić, doc dr Darko Dimovski, doc dr Ivana Simonović, as.Anđelija Adamović, as.Ivan Ilić, as.Mihajlo Cvetković, kao i advokati/advokatkinje Snežana Kitić, Milovan Obradović i Aleksandar Jovanović.

CILJEVI I AKTIVNOSTI

Cilj obuke na Pravnoj klinici je pružanje savetodavne pomoći ženama žrtvama krivičnih dela, uznemiravanja na radnom mestu, kao i ženama koje se odlučuju na razvod braka i samostalno vršenje roditeljskog prava, znači u oblasti krivičnopravne, porodičnopravne, radnopravne i upravnopravne zaštite. S obzirom na to da su studentkinje/ti prava nova generacija budućih pravnih profesionalca, neophodno je da već u toku studija budu edukovani i obučeni za rad sa ženama žrtvama nasilja jer je to ključni uslov da ustanovljeni sistem pravne zaštite od nasilja u porodici i drugim oblastima života ostvari svoj cilj i svrhu.