Aktivnosti na projektu

Projekat obuhvata sledeće aktivnosti:

 1. Formulisanje Kliničkog programa obuke za zaštitu prava žena – U okviru Projekta razvijen je inovativni Klinički program obuke za zaštitu prava žena,koji obezbedjuje da se studenti upoznaju sa domaćim i međunarodnim standardima rodne ravnopravnosti, da sagledaju realni položaj žena i teškoće se kojima se one suočavaju u ostvarivanju svojih prava, te da usvoje standarde profesionalne etike i pravnog profesionalizma, razviju svoje sposobnosti i veštine za rad sa ženama žrtvama porodičnog nasilja i drugih protivpravnih i diskriminišućih akata. Klinički program obuke za zaštitu prava žena najvećim delom se ostvaruju kroz pružanje besplatne pravne pomoći, u vidu davanja pravnih informacija i pravnih saveta i sastavljanja podnesaka socijalno ugroženim građankama sa teritorije Niša.
 2. Trening za profesore, advokate i predstavnice Ženskog istraživačkog centra uključene u realizaciju Kliničkog programa obuke za zaštitu prava žena.

  Program treninga možete preuzeti ovde.
  Spisak učesnika možete preuzeti ovde.

  Rad na treningu pripremljen je posebnim Priručnikom, koji obuhvata dva dela: (Međunarodni i domaći pravni okvir ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti i Metodi kliničkog obrazovanja).

  Elektronsku verziju Priručnika možete preuzeti ovde.

 3. Priprema edukativnog materijala za studente – U Praktikumu su prikazani i objašnjeni relavantni pravni instituti, na način koji obezbeđuje da studenti sagledaju njihove praktične konsekvence, citirane su odgovarajuće zakonske odredbe i data su konkretna uputstva za vođenje intervjua, davanje pravnih saveta i pisanja podnesaka. Sastavni deo Praktikuma su i modeli procesnih radnji kojima se iniciraju pojedini postupci za zaštitu prava, modeli drugih pravnih akata koji su od značaja za ostvarivanja prava na pravnu zaštitu, kao i modeli akata kojima se protokoliše i dokumentuje rad na Klinici.

  Elektronsku verziju Praktikuma možete preuzeti ovde.

 4. Organizacija tri javne diskusije – diskusije su namenjene studentima, profesorima, javnim tužiocima, sudijama i advokatima, a posvećene su problemima diskriminacije žena, standardima rodne ravnopravnosti, nasilju prema žena i drugim vidovima povređivanja ženskih ljudskih prava.
 5. Pružanje besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim ženama – pravnu pomoć pružaju studentkinje/studenti, pod nadzorom profesora i advokata. Očekuje se da u toku trajanja Projekta oko 150 žena, žrtava nasilja u porodici i drugih protivpravnih i diskriminišućih akata, dobije besplatnu pravnu pomoć, u vidu davanja pravnih informacija i pravnih saveta i sastavljanja podnesaka. Studenti rade u malim grupama, a klijentkinje na Kliniku za zaštitu prava žena upućuje Centar za vocijalni rad “Sveti Sava” u Nišu, sa kojim je sklopljen Ugovor o saradnji. Izbor klijentkinja vrši Koordinacioni tim, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za izbor klijentkinja. Prema kriterijumima Projekta, pravo na besplatnu pravnu pomoć, imaju isključivo žene. Prilikom izbora klijentkinja, uzimaju se u obzir njihov ukupan socijalni položaj i životna situacija, porodičnopravni i radnopravni status, imovno stanje, opasnost od eventualne diskriminacije i dr. Svaka klijentkinja vrednuje rad studentkinje/studenta kao pružaoca besplatne pravne pomoći, njihov pravni profesionalizam i senzibilisanost za probleme sa kojima je klijentkinja suočena.
 6. Organizovanje dvodnevnog seminara za predstavnike drugih pravnih fakulteta u zemlji. Na seminaru će biti prezentovan Klinički program obuke za zaštitu prava žena, razmotrene mogućnosti ustanovljavanja sličnih kliničkh programa na ostalim pravnim fakultetima i načini unošenja rodne perspektive u nastavne programe fakulteta.

  Seminar „Kliničko obrazovanje o ženskim ljudskim pravima – iskustva, izazovi i perspektive

  16-17. decembra 2007. u hotelu „Regent club“ održan je seminar „Kliničko obrazovanje o ženskim ljudskim pravima – iskustva, izazovi i perspektive. Učesnici na seminaru bili su predstavnici fakulteta, advokatske komore i ženskih NGO iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca, studenti, profesori i advokati i predstavnici Ženskog istraživačkog centra, angažovani u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Nišu.

  SPISAK UČESNIKA

  Cilj seminara bio je da se sumiraju i prezentuju rezultati Projekta i naučne selekcije, da se prenesu iskustva stečena u realizaciji Kliničkog obrazovnog rograma za zaštitu prava žena i koleginicama i kolegama iz drugih gradova prikaže model Klinike za zaštitu prava žena, kako bi bili ohrabreni i motivisani da u svojim sredinama uspostave partnerski odnos i osnuju slične pravne klinike.

  Kroz dvodnevni interaktivni rad prezentovana su iskustva WR Clinic, razmotrene su mogućnosti osnivanja Pravnih klinika za zaštitu prava žena na drugim pravnim fakultetima, kao i aktivnosti koje treba preduzeti radi ostvarivanja ovog cilja. Seminar je obuhvatio sledeće teme:

  • Ženska ljudska prava kao deo kliničkog programa obuke- ključne tačke učenja, metodi i tehnike podučavanja;
  • Pripremna obuka studenata za rad sa klijentkinjama, rad studenata u oglednoj advokatskoj kancelariji – organizacija i metodologija rada;
  • Evidencija i dokumentacija na Pravnoj klinici – upisnici, normativa i obrasci;
  • Dosadašnji rezultati i sprovođenje monitoringa;
  • Uvodno izlaganje o kliničkom obrazovanju;
  • Razvoj kliničkog obrazovanja na Pravnom fakultetu u Nišu;
  • Iskustva kliničkog obrazovanja na Pravnim fakultetima u Srbiji;
  • Iskustva u praktičnom radu na Pravnoj klinici (Iskustva advokata, Iskustva profesora, Iskustva studenata);
  • Osnivanje Pravne klinike za zaštitu prava žena – perspektiva fakulteta, NGO i advokatske komore (SWOT analiza i izrada skice akcionog plana); /li>
  • Prva tri koraka individualne akcije – radionica.

  PROGRAM SEMINARA

  Seminar je protekao u intetnzivnom interaktivnom radi i krasila ga je prijateljska kolegijalna atmosfera.

  Učesnici su ocenili organizaciju seminara, kvalitet materijala i prezentaciju tema popunjavanjem anketnog upitnika. Analiza upitnika pokazuje da je seminar dobio visoke ocene.

 7. Dve pres konferencije – na konferencijama će biti prezentovani rezultati rada na projektu, kako bi bile promovisane vrednosti projekta i projektne aktivnosti.

Projekat “Ustanovljavanje Klinike za zaštitu prava žena na Pravnom fakultetu u Nišu“ Hotel „The Regent Club“, Niš, 16-17. decembar 2007. – EVALUACIONI LIST