Misija

Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju je autonomna i neprofitna nevladina organizacija, osnovana decembra 1997. godine u Nišu, na bazi dobrovoljnog udruživanja građanki i građana. Ima status udruženja građana i registrovano je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sekretarijat u Nišu, rešenjem br. 212-170/97 od 11.12.2007. godine.

Rad u organizaciji je volonterski, kolektivan, javan i bazira se na feminističkim principima solidarnosti, poverenja, tolerancije i dijaloga.

Misija Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju jeste promovisanje rodne ravnopravnosti i poboljšanje društvenog položaja žena.