Ka rodno osetljivoj Strategiji bezbednosti Grada Niša 2014.

Od 1.jula 2014. Godine Ženski centar realizuje projekat “Ka rodno osetljivoj Strategiji bezbednosti Grada Niša” uz finansijsku pomoć OSCE Mission to Serbia Democratization Department DEMSEC. Osnovni ciljevi projekta su: sagledavanje rodnih obeležja osećanja nesigurnosti i straha od kriminaliteta građanki i građana Niša putem nezavisnog istraživanja od strane ženske NGO; senzibilizacija i edukacija predstavnika institucija sektora bezbednosti, lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i organizacija civilnog društva za razumevanje rodnih aspekata bezbednosti, sagledavanje bezbednosnih potreba žena i muškaraca i adekvatnu procenu pretnji i rizika; unapredjivanje saradnje predstavnika institucija sektora bezbednosti, lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i ženskih NGO u utvrđivanju bezbedonosnih prioriteta i bezbedonosne politike na lokalnom nivou; javno zagovaranje i lobiranje za usvajanje nove rodno osetljive Strategije bezbednosti Grada Niša. Koordinatorka projekta Vida Vilić.

Sve detalje projekta možete videti ovde.

March 8, 2018